Recerca > Projecte realitzat

A prospective comparison of selective spinal anesthesia

Assaig Clínic, prospectiu, randomitzat i a doble cec (Agència Espanyola del Medicament, EUDRA CT 2006-006930-17), promogut pels Drs. J. Serrat, P. Roura, J. Roza i Teresa Planella, et al. Servei d’Anestesiologia del CHV.

L’anestèsia espinal selectiva és molt usada a cirurgia ambulatòria. L’anestèsic local idoni hauria de tenir característiques similars a la lidocaïna, però sense el risc de símptomes neurològics transitoris. En el nostre assaig clínic hem mostrat que la prilocaina 1% hiperbàrica podria ser una alternativa.

 

A prospective, randomized, double blinded Clinical Trial (Spanish Agency of Drugs, EUDRA CT 2006-006930-17). Dr. J. Serrat, P. Roura, J. Roza and T. Planella, et al. Anesthesiology Service, Consorci Hospitalari de Vic, Barcelona, Spain.

Selective spinal anesthesia is widely used for ambulatory surgery. The ideal local anesthetic should be lidocaine-like without risc of transient neurologic symptoms. In our clinica trial we have showed that hyperbaric prilocaine 1% could be an alternative.