Estatuts

TÍTOL I.- DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI.

ARTICLE 1.- Amb la denominació de FUNDACIÓ PRIVADA D’OSONA PER A LA RECERCA I EDUCACIÓ SANITÀRIA (FORES) es constitueix una fundació privada sense ànim de lucre, que es regirà per les normes legals i reglamentàries vigents que li siguin aplicables, i, d’una manera especial, per aquests estatuts.

ARTICLE 2.- La Fundació té per objecte: a) Promoure, impulsar, afavorir i divulgar els treballs d’investigació, docència, formació i prevenció en el camp de la salut. b) Desenvolupar les activitats anteriors en els seus vessants tècnics i científics, i de gestió i organització assistencial.

Per tal d’assolir els objectius esmentats, la Fundació promourà i desenvoluparà projectes d’investigació i recerca, programes de formació i educació sanitària, reunions científiques i altres activitats anàlogues i d’edició de publicacions per a la divulgació de treballs de recerca, tot, en relació amb les disciplines de l’àmbit de les ciències de la salut, i de manera relacionada, coordinada i vinculada en tot allò que s’escaigui, amb la Unitat d’Investigació sobre les Ciències de la Salut actualment acreditada des dels organismes competents per a l’àmbit d’actuació de la Fundació.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a la comarca d’Osona (Catalunya) podent no obstant actuar en qualsevol demarcació geogràfica sempre que les tasques a realitzar s’adeqüin als fins fundacionals.

ARTICLE 3.- La Fundació es constitueix per temps indefinit.

ARTICLE 4.- S’estableix el domicili de la Fundació a l’Hospital General de Vic, centre propi del Consistori Hospitalari de Vic, situat al carrer de Francesc Pla, El Vigatà, número 1 de la ciutat de Vic.TÍTOL II.- PERSONALITAT, DOTACIÓ, APLICACIÓ DE RECURSOS I BENEFICIARIS.

ARTICLE 5.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des de que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

ARTICLE 6.- La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l’acte fundacional, i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l’augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s’ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.

ARTICLE 7.- Les rendes i altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits previstos en la legislació vigent.

ARTICLE 8.- Tots aquells béns que rebi la Fundació, incloent-hi les herències, els llegats i les donacions no oneroses, sense que se n’especifiqui la destinació, han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

ARTICLE 9.- Són beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones, institucions i societats amb domicili a la comarca d’Osona que estiguin vinculades amb el món de la salut.

Excepcionalment, podran ser-ne beneficiaris aquelles persones, institucions i societats que, tot i no estar domiciliades a la comarca d’Osona, per acord del Patronat puguin ésser susceptibles de beneficiar-se’n, degut a la seva vinculació al món de la salut

Així mateix, són també beneficiaris de la fundació totes aquelles persones, institucions, societats i centres educatius interessades a rebre cursos formatius relacionats amb les disciplines de l’àmbit de les ciències de la salut.

Les regles per a la determinació dels beneficiaris sempre es basaran en l’objectivitat i en la no discriminació per raó de sexe, creences, raça, procedència social i/o discapacitat.TÍTOL III.- ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ. EL PATRONAT

ARTICLE 10.- La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat; òrgan que pot dur a terme tota classe d’actes i negocis jurídics, i actuar en l’àmbit jurisdiccional, només amb les limitacions que resultin de la Llei i dels Estatuts.

El Patronat exercirà les seves facultats amb plena independència, sense intervenció, coneixement, autorització, fiscalització o aprovació de cap classe, i els seus actes, sens perjudici de les facultats que corresponen al Protectorat, seran definitius i inapel·lables.

El Patronat durà a terme tot allò que estigui comprès dins l’objecte fundacional. A títol enunciatiu, correspon al Patronat:

 1. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s’estimi procedent.
 2. Formular i aprovar els documents esmentats en l’article 29.2 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions, o els que la legislació vigent en cada moment requereixi.
 3. Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties –incloses les hipotecàries-; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concretar operacions financeres i bancàries.
 4. Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
 5. Nomenar apoderats generals o especials que representin a la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les indelegables legalment; podent conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si s’escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Inscrivint aquests càrrecs en el Registre de Fundacions.
 6. Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
 7. Vetllar pel compliment de la finalitat fundacional, la realitat de les dotacions i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

Totes les facultats esmentades s’entenen sens perjudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

ARTICLE 11.- El Patronat estarà format pels següents membres:

 1. El President del Consorci Hospitalari de Vic, el qual ostentarà el càrrec de President.
 2. Un membre integrant del Patronat de l’Hospital de la Santa Creu de Vic nomenat pel propi Patronat, el qual ostentarà el càrrec de Vicepresident.
 3. Un representant de l’Hospital General de Vic, vinculat preferentment al camp de les ciències de la salut, designat pel Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic.
 4. Un representant de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, vinculat preferentment al camp de les ciències de la salut, designat pel Patronat de l’entitat.
 5. Un representant de l’Hospital de Sant Jaume de Manlleu, designat pel Patronat de l’entitat.
 6. Un membre provinent de la Universitat de Vic, designat pel Patronat de la Universitat.
 7. Un representant de l’Institut Català de la Salut (ICS), designat pel Gerent Territorial de la Catalunya Central.
 8. Dos membres veïns d’algun dels municipis de la comarca d’Osona que siguin treballadors per compte d’altri, designats respectivament, pels sindicats més representatius a la comarca d’Osona.
 9. Dos membres veïns d’algun dels municipis de la comarca d’Osona que siguin empresaris o treballadors per compte propi, designats respectivament, per la Delegació de Vic de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i pel Consell Empresarial d’Osona.
 10. I un màxim de set membres amb vinculació, dedicació o suport significant en relació als objectius de la Fundació, els quals podrà nomenar el propi Patronat sempre que es doni una àmplia acceptació per part dels seus components.

Els Patrons indicats en els anteriors apartats c), d), e), f), g), h), i) i j), ostentaran la condició de vocals del Patronat.

Els Patrons entraran en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec en els termes que determina la Llei de Fundacions Privades i estaran obligats a observar totes aquelles responsabilitats assenyalades en la pròpia llei.

El Patronat nomenarà el Director/a de la Fundació i el Secretari/a, i així mateix podrà nomenar un Administrador/a, els quals no hauran d’ostentar necessàriament la condició de membres de l’esmentat Patronat. De no ostentar-la assistiran a les sessions amb veu però sense vot.

Són indelegables les següents facultats del Patronat:

 1. La modificació dels estatuts.
 2. La fusió, l’escissió o la dissolució del la fundació.
 3. La formulació del pressupost.
 4. L’aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.
 5. Les decisions sobre els actes d’adjudicació, d’alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment, comportin més d’una desena part de l’actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui com a mínim el de la cotització. Tanmateix es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel patronat.
 6. Els actes de constitució d’una altra persona jurídica, l’augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.
 7. Els actes per als quals cal l’autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament.

Les delegacions, els apoderaments generals i les renovacions s’han d’inscriure en el Registre de Fundacions.

ARTICLE 12.- La durada del mandat del patró és indefinida. En el supòsit de que les persones físiques designades com a patrons per raó del seu càrrec siguin cessades, esdevindran nous patrons les persones que les substitueixin i que acceptin el càrrec de conformitat amb les disposicions legals i reglamentaries vigents.

Els patrons podran, en qualsevol moment, renunciar del seu càrrec. La renúncia ha de constar en una escriptura pública, en un document privat amb la signatura legitimada per notari o bé en una certificació del secretari del patronat amb signatura legitimada. La renúncia només produirà efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.

Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o d’administració, poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral, sempre que aquestes no coincideixin amb les que desenvolupin en els seus càrrecs com a patrons.

ARTICLE 13.- Per delegació permanent del Patronat, correspon al President, i, si s’escau, al Vice-president, representar la Fundació. Correspon al secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vist-i-plau del president. El President és substituït, en cas d’absència o impossibilitat, pel Vice-president o, en cas d’absència o impossibilitat d’aquest, per un membre del Patronat designat a tal efecte.

ARTICLE 14.- El Patronat es reunirà com a mínim una vegada a l’any, i sempre que ho estimi oportú el President, o, si s’escau, el Vice-president, o bé quan ho sol·licitin un terç dels seus membres.

Les reunions hauran de ser convocades per qualsevol mitjà escrit o telemàtic, que deixi constància de la seva recepció per part de les persones interessades, amb un mínim de 5 dies d’antelació. La convocatòria expressarà els assumptes a tractar en la reunió i el lloc on hagi de celebrar-se. Podrà determinar també la data i el lloc de la reunió en segona convocatòria pel cas que no hi hagués quòrum suficient en la primera.

El Patronat quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan concorrin a la reunió dos terços dels seus membres i en segona convocatòria la meitat dels mateixos.

ARTICLE 15.- Els acords del Patronat s’adoptaran per les majories previstes en els presents estatuts, i, en el seu defecte per majoria absoluta dels vots dels presents, corresponent, en tot moment, un vot a cada patró. El vot del President tindrà força diriment en cas d’empat.

Els acords es transcriuran al llibre d’actes amb la firma d’autorització del President i del Secretari.

EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 16.- De conformitat amb l’article 11 dels presents estatuts, ha d’executar els acords del Patronat, sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui, i quan per llei no siguin indelegables.

LA COMISSIÓ EXECUTIVA

ARTICLE 17.- El Patronat podrà designar una Comissió Executiva integrada per un màxim de 6 persones.

Serà, membre d’aquesta Comissió i n’exercirà la Presidència el Director/a de la Fundació encara que no ostenti la condició de patró.

La resta de membres de la Comissió seran designats pel propi Patronat, no essent obligatori que les persones designades ostentin el càrrec de Patró.

Es podrà nomenar un Vice-President de la Comissió Executiva. Aquest càrrec l’ostentarà el membre de la Comissió nomenat o bé pel Consorci Hospitalari de Vic, o bé per l’Hospital de la Santa Creu de Vic.

ARTICLE 18.- La Comissió Executiva portarà la gestió i administració de la Fundació, i podrà contractar i acomiadar empleats i atribuir-los-hi les funcions i retribucions dins les previsions de plantilla i pressupostàries aprovades pel Patronat.

Les funcions de gestió i administració de la Comissió seran exercides col·legiadament per les persones físiques designades a l’efecte.

ARTICLE 19.- Supletòriament, s’aplicaran a la Comissió Executiva les normes establertes per al funcionament del Patronat, àdhuc en allò que fa referència al vot qualificat del President.

LES COMISSIONS TÈCNIQUES

ARTICLE 20.- El Patronat podrà crear les Comissions Tècniques que consideri convenients per a l’assessorament i assistència en la complimentació de les tasques relacionades amb els objectius fundacionals.TÍTOL IV: EXERCICI ECONÒMIC.

ARTICLE 21.- L’exercici econòmic s’inicia l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre de cada any, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l’inventari i els comptes anuals.

ARTICLE 22.- Els comptes estan integrats per:

 1. El balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, especificant en el mateix, i amb claredat, els béns o els elements integrants en la dotació o que són finançats amb aquesta dotació.
 2. El compte de resultats.
 3. La memòria, que almenys inclourà: el detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si s’escau, els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals, i el detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Els documents integrants dels comptes han d’ésser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i signats pel secretari amb el vist-i-plau del president.

En el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació pel Patronat, els comptes s’han de presentar al Protectorat.

TÍTOL V: MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES.

ARTICLE 23.- Els presents estatuts només podran ésser modificats amb la majoria absoluta de vots presents dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l’interès de la Fundació i la voluntat fundacional, reunit en sessió plenària i convocat degudament i amb aquest punt inclòs a l’ordre del dia de la reunió. L’efectivitat de la reforma restarà condicionada a l’aprovació del Protectorat i s’haurà d’inscriure en el Registre de Fundacions.TÍTOL VI: FUSIÓ, ESCISSIÓ I EXTINCIÓ.

ARTICLE 24.- La fusió de la Fundació ha de respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals.

La fusió requerirà l’acord de dues terceres parts dels membres de Patronat i l’aprovació del Protectorat; i s’haurà de formalitzar en escriptura pública que s’inscriurà en el Registre de Fundacions.

ARTICLE 25.- L’escissió de la Fundació ha de respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals.

L’escissió requerirà l’acord de dues terceres parts dels membres del Patronat i l’aprovació del Protectorat; i s’haurà de formalitzar en escriptura pública que s’inscriurà en el Registre de Fundacions.

ARTICLE 26.- Per extingir aquesta entitat és necessari l’acord de dues terceres parts dels membres del Patronat.

Són causes d’extinció:

 1. El compliment íntegre de les finalitats fundacionals.
 2. La impossibilitat manifesta d’acomplir amb les finalitats fundacionals, quan no sigui possible la modificació dels estatuts.
 3. L’extinció dictada en resolució judicial ferma.

En tots els casos, excepte el darrer, es requerirà l’acord motivat del patronat, ratificat pel Protectorat, i els acords i les resolucions judicials determinants de l’extinció s’hauran d’inscriure en el Registre de Fundacions.

ARTICLE 27.- L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, que ha de ser duta a terme pel Patronat així com també per les persones liquidadores que es nomenin o, si s’escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a altres institucions amb finalitats anàlogues a les de la present Fundació i que radiquin a la comarca d’Osona.

Les entitats destinatàries del partimoni de la Fundació sempre han de ser beneficiàries del mecenatge segons el que estableixi en cada moment la legislació fiscal aplicable.

En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i dels passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior.